Khoa bảo vệ môi trường (DHS)

Giới thiệu

Kế hoạch tổ chức theo số 436/KH-BGDĐT, ngày 24/5/2019

Thực hiện Công văn số 2229/BTNMT-TTTTMT ngày 15/5/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2019 và Tháng hành động vì môi trường, Quyết định số 117/QĐ-BGDĐT ngày 15/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2019, Quyết định số 509/QĐ- BGDĐT ngày 01/03/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2019 của ngành giáo dục, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Phát động đến toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên phong trào bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị và địa phương;

Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh, học viên về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phát triển bền vững;

Các hoạt động phải được tiến hành một cách đồng bộ, hiệu quả, tiết kiệm, có sức lan tỏa sâu rộng đến đông đảo các đối tượng trong ngành giáo dục, đến cộng đồng và toàn thể xã hội, tập trung vào các chủ đề năm 2019: “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, “Chống rác thải nhựa”.

II. NỘI DUNG

1. Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường trước Lễ Mít tinh

1.1. Hoạt động 1. Cuộc thi “Ý tưởng và hoạt động bảo vệ môi trường”

a) Đối tượng tham gia trực tiếp

Sinh viên các trường đại học thành viên của Đại học Huế, học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Huế.

b) Phương thức thực hiện

- Đơn vị tổ chức (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế) gửi công văn đến các đơn vị phối hợp về Cuộc thi “Ý tưởng và Hoạt động bảo vệ môi trường”.

- Chủ đề cuộc thi: “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, “Chống rác thải nhựa”.

- Các cá nhân, tập thể gửi các đề xuất đến đơn vị tổ chức.

- Đơn vị tổ chức xét duyệt các đề xuất, cấp kinh phí để hoàn thiện các ý tưởng và triển khai thực hiện các hoạt động triển khai thực tế.

- Đánh giá kết quả và chấm giải.

Kết quả bao gồm:

*Đối với ý tưởng: Bản thuyết minh hoàn chỉnh.

*Đối với hoạt động: Sản phẩm thực tế và ảnh, video clip, tài liệu về quá trình thực hiện hoạt động.

- Tổ chức báo cáo điển hình và trao giải trong Lễ Mít tinh.

1.2. Hoạt động 2. Cuộc thi vẽ tranh, chụp ảnh về bảo vệ môi trường

a) Đối tượng tham gia trực tiếp

Sinh viên các trường đại học thành viên của Đại học Huế, học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Huế.

b) Phương thức thực hiện

- Đơn vị tổ chức (Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế) gửi công văn đến các đơn vị phối hợp về cuộc thi vẽ tranh, chụp ảnh với các chủ đề “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần”, “Chống rác thải nhựa”.

- Các cá nhân, tập thể gửi tác phẩm dự thi về đơn vị tổ chức.

- Tổ chức chấm các tác phẩm dự thi.

- Tổ chức triển lãm và trao giải trong Lễ Mít tinh. Trong triển lãm có phần phối hợp triển lãm tranh về chủ đề Bảo vệ môi trường của Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế.

1.3. Hoạt động 3. Tháng hành động vì môi trường xanh Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

a) Đối tượng tham gia trực tiếp

Cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

b) Phương thức thực hiện

- Phát động phong trào bảo vệ môi trường trong sinh viên, học viên đang học tập tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế;

- Làm vệ sinh, nhổ cỏ,... các toà nhà và khuôn viên trường học;

- Trồng cây xanh trong khuôn viên trường.

1.4. Hoạt động 4. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá

- Phóng sự tuyên truyền của VTV1 (dự kiến Chương trình chuyển động 24h).

Phóng sự thực hiện về các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường của toàn ngành giáo dục.

- Treo panô, áp phích, băng rôn, quảng bá trong và ngoài khuôn viên Đại học Huế và Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế.

- Quảng bá công tác thực hiện Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới trên website của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Báo Giáo dục và Thời đại, các báo đài khác.

2. Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giói 5/6 và Tháng hành động vì môi trường năm 2019 của ngành giáo dục

2.1. Thời gian dự kiến: 6h30 - 10h30, ngày 14/6/2019 (thứ Sáu)

2.2. Địa điểm: Giảng đường I, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, 34 Lê Lợi, Thành phố Huế.

2.3. Thành phần:

Đại biểu Trung ương và địa phương: dự kiến 60 người, sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (khoảng 900 em), các học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Huế (khoảng 200 em).

a) Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại diện lãnh đạo Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và một số Vụ chức năng.

b) Tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Đại diện Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên - Huế, đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh Thừa Thiên - Huế.

- Đại diện lãnh đạo các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông.

- Đại diện lãnh đạo Thành phố Huế; các Phòng: Giáo dục và Đào tạo; Tài nguyên và Môi trường.

- Đại diện lãnh đạo một số trường phổ thông trên địa bàn Thành phố Huế.

c) Đại học Huế

- Đại diện Lãnh đạo Đại học Huế; đại diện các Ban: Khoa học và Công nghệ; Đào tạo; Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

- Đại diện lãnh đạo các trường thành viên thuộc Đại học Huế; đại diện Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên;

- Đại diện sinh viên.

d) Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

- Lãnh đạo Trường và các Khoa, Phòng; đại diện Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên.

- Đại diện sinh viên.

e) Các tổ chức, cá nhân tham gia Lễ Mít tinh và Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường

- Đại diện các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động trong Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường của toàn ngành giáo dục.

- Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế (khoảng 900 em).

- Học sinh các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Huế (khoảng 200 em).

g) Truyền hình và Báo chí

Đài Truyền hình Trung ương (Chương trình Chuyển động 24 giờ); Đài truyền hình và Báo Trung ương, địa phương trên địa bàn Thành phố Huế: VTV8, TRT, Báo Giáo dục và Thời đại, Báo Dân trí, Báo Thừa Thiên - Huế, Bản tin Đại học Huế.

2.4. Các hoạt động chính (Chương trình cụ thể kèm theo)

a) Diễu hành (xe đạp) tuyên truyền bảo vệ môi trường trong phạm vi Thành phố Huế;

b) Triển lãm tranh, ảnh, chiếu video clip về bảo vệ môi trường tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế;

c) Lễ Mít tinh tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

d) Lễ trồng cây xanh trong khuôn viên trường với sự tham gia của đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân Thành phố Huế và các sở, ban ngành và lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Đại học Huế và các trường thành viên.

III. TỐ CHỨC THỰC HIỆN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo

- Gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên - Huế, Đại học Huế, Sở Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Đài Truyền hình Trung ương và Chương trình chuyển động 24 giờ để phối hợp tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường của toàn ngành giáo dục.

- Gửi Giấy mời cho các đại biểu Trung ương theo các thành phần nêu trên.

- Cung cấp cho Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế các thông tin về Ngày Môi trường Thế giới 5/6 (các chủ đề, khẩu hiệu, panô, áp phích cổ động).

- Hỗ trợ liên hệ với các báo, đài Trung ương (VT1 - dự kiến chương trình Chuyển động 24h).

2. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

- Tổ chức các hoạt động theo nội dung và kế hoạch ở Phần II.

- Gửi Giấy mời cho các đại biểu địa phương theo các thành phần nêu trên.

- Chủ động liên hệ với các báo, đài Trung ương (VT1- dự kiến chương trình Chuyển động 24h).

3. Sở Giáo dục và Đào tạo Tỉnh Thừa Thiên - Huế

- Cử lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tham gia các hoạt động và buổi Mít tinh.

- Điều động và quản lý khoảng 200 học sinh của một số trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố Huế tham dự buổi Mít tinh.

IV. THỜI GIAN DỰ KIẾN CHO CÁC HOẠT ĐỘNG

- Chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường tại Đại học Huế, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế và các đơn vị phối hợp: Bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 7/2019.

- Chấm thi, nghiệm thu các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường: Tuần đầu tháng 6/2019.

- Tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường của ngành giáo dục: Sáng thứ Sáu, ngày 14/6/2019.

V. KINH PHÍ

Từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường được cấp theo Quyết định số 117/QĐ-BGDĐT ngày 15/01/2019 về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ giáo dục bảo vệ môi trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện từ năm 2019.

 

 

CHƯƠNG TRÌNH

Lễ Kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường của ngành giáo dục

(kèm theo Kế hoạch số 436/KH-BGDĐT ngày 24 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo )

 

 

Thời gian

Nội dung hoạt động

6h30- 7h30

Diễu hành (xe đạp) tuyên truyền bảo vệ môi trường trong phạm vi Thành phố Huế

7h00-7h30

Đón tiếp đại biểu; Tham quan triển lãm tranh, ảnh, video về bảo vệ môi trường

7h30-8h00

Văn nghệ chào mừng

8h00 -8h20

Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

8h20-8h30

Phát biểu của Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo

8h30-8h40

Phát biểu của Lãnh đạo Tỉnh Thừa Thiên-Huế

8h40-8h50

Phát biểu của Lãnh đạo Đại học Huế

8h50-9h00

Phát biểu của Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

9h00-9hl5

Chiếu clip về các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường của toàn ngành giáo dục

9hl5-9h45

Tổng kết, trao thưởng các hoạt động, cuộc thi hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường

9h45 -9h55

Phát biểu của sinh viên, học sinh được Giải thưởng cao trong các cuộc thi

9h55-10h05

Kết thúc buổi lễ, chụp ảnh lưu niệm

10h05-10h30

Lễ trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường với sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân Thành phố Huế và các Sở, Ban ngành và Lãnh đạo, giảng viên, sinh viên Đại học Huế và các trường thành viên

Toàn văn kế hoạch số 436/KH-BGDĐT

 

 

 

Nguồn: DHS
nhdong post: 2019-05-30 9:46:22 AM

Bài viết liên quan


Right menu loadding...